+ -
+3
ვეფხისტყაოსანი - ნაწილი 64


ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა

დასასრული

დედოფალმან მათ ცოლ-ქმართა თვითო ხელი დაუჭირა,
ზედა ტახტსა მეფისასა ერთგან დასხმა გაუპირა,
მოიშორვა კაეშანი, გული მდედრი აქვიტკირა,
და გლოვა ცვალა სიხარულად, აღარავინ აატირა.
+ -
+3
ვეფხისტყაოსანი


ფატმანისგან ნესტან-დარეჯანის ამბვის მბობა

ამა ქალაქსა წესია: დღესა მას ნავროზობასა
არცა ვინ ვაჭრობს ვაჭარი, არცა ვინ წავა გზობასა;
ყოველნი სწორად დავიწყებთ კაზმასა, ლამაზობასა,
და დიდსა შეიქმენ მეფენი პურობა-დარბაზობასა.
+ -
+2
ვეფხისტყაოსანი


ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბვის მბობა

დღესა ერთსა მე და ფრიდონ ნადირობას გამოვედით,
ზღვასა ზედა წაწურვილსა ქედსა რასმე გარდავედით;
ფრიდონ მითხრა: "გითხრობ რასმე, ვთამაშობდით, ცხენსა ვსხედით;
ერთი რამე საკვირველი მე ვნახეო ამა ქედით".
+ -
+2
ვეფხისტყაოსანი


წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა პასუხად

მივუწერე: "მზეო, შუქი შენი, შენგან მონაფენი,
გულსა მეცა, გამიცუდდეს სიჩაუქე-სიალფენი;
ხელმან შენნი გავიცადენ სინატიფე-სიტურფენი,
სულთა ნაცვლად სამსახურნი რამცა ვითა გიმუქფენი?!

გამოკითხვა

თქვენი მდებარეობა

სხვა გამოკითხვები...
up