sitename

საავტორო უფლებები

Available languages - GE - RUS - EN

GE


ინფორმაცია საავტორო უფლებების მქონე პირებისთვის!
ყველა ფაილი აღებულია საერთაშორისო ქსელ ინტერნეტიდან, ღია და უფასო საიტებიდან, აქედან გამომდინარე ჩემთვის უცნობია, რომელი ფაილი დაცულია საავტორო უფლებებით და რომელი არა.
- განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო ქართულ ლექსებსა და მოთხრობებზე, ჩანახატებზე, ისინი ყველა აღებულია სოციალური ქსელებიდან, როგორებიცაა ეგრთ წოდებული ოდნოები, ფეისბუკი, ტვიტერი, მოი მირი და ა.შ ძალიან ხშირად არარის მითითებული ავთორი. წინასწარ ბოდიშს ვუხდი ავტორებს და ვთხოვ დამიკაშირდნენ საკონტაქტო ელ ფოსტაზე...
თუ თქვენ ხართ ავტორი რომელიმე ფაილისა, რომელიც განთავსებულია საიტზე, და ხართ წინააღმდეგი, ამისათვის საჭიროა მომწეროთ ელ ფოსტის(rusamelua[dog]gmail.com) მეშვეობით, ან გამოიყენეთ კონტაქტი ადმინთან, სადაც მიუთითებთ თქვენს შედევრებს, პირდაპირი ბმულით, ბმულს უნდა ჰქონდეს სახე https://example.com/news.html, ამასთანავე წარმოადგენთ დასკანირებულ დოკუმენტს, რომელზეც ასახული იქნება თქვენი საავტორო უფლება კონკრეტულ ფაილზე(ფაილებზე). რის შემდეგაც უახლოეს მომავალში მე წავშლი მოვემულ ფაილს(ფაილებს), მის ადგილას თქვენ შეგიძლიათ განათავსოთ ინფორმაცია, თუ რატომ წაიშალა მოცემული სიახლე და სად შეიძლება მომხმარებელმა მიიღოს ინფორმაცია ამ ფაილებზე.
გმადლობთ ყურადღებისათვის

საკონტაქტო ელ ფოსტა rusamelua[dog]gmail.com

RUS


На сайте огромное количество авторских фото, к сожалению, нет возможности спрашивать всех авторов разрешение, на все файлы указан имя автора и ссылки на официальный сайт(если знал). Это я сделал не из за выгоды, а из за большой любви к красоте и искусстве. Заранее прошу прощение, если нарушены ваши интересы. Просто напишите мне

Если Вы являетесь правообладателем какого-либо материала, ссылка (либо ссылки) на который размещены на этом сайте, и не хотели бы чтобы данная информация распространялась пользователями без Вашего на то согласия, то мы будем рады оказать Вам содействие, удалив соответствующие ссылки.

Для этого необходимо, чтобы Вы прислали нам письмо (в электронном виде) в котором указали нам следующую информацию:


1. Документальное подтверждение Ваших прав на материал, защищённый авторским правом:
- сканированный документ с печатью, либо письмо e-mail с официального почтового домена компании правообладателя, либо иная контактная информация, позволяющая нам однозначно идентифицировать Вас, как правообладателя данного материала.


2. Текст, который Вы желаете разместить в сопровождении удаляемой информации.
В нем Вы можете указать где, и на каких условиях можно получить информацию, ссылки на которую были удалены, а так же ваши контактные данные, для того чтобы пользователи могли получить от Вас всю интересующую их информацию относительно данного материала.


3. Прямые ссылки на страницы сайта, которые содержат ссылки на данные, которые необходимо удалить.
Ссылки должны иметь вид: https://www.example.com/

После этого, в течение 24 часов, мы удалим интересующие Вас ссылки с сайта.

Наш e-mail: rusamelua[dog]gmail.com

ВНИМАНИЕ!

а) Мы оставляем за собой право публикации на сайте любой информации присланной нам по почте.

б) Мы не осуществляем контроль за действиями пользователей, которые могут повторно размещать ссылки на информацию, являющуюся объектом вашего авторского права. Любая информация на сайте, размещается автоматически, без какого либо контроля с чьей-либо стороны, что соответствует общепринятой мировой практике размещения информации в сети Интернет. Однако, мы в любом случае рассмотрим все Ваши запросы, относительно ссылок на информацию, нарушающую Ваши права.

в) Согласно закону об Авторском и Смежных правах, ссылка на любые данные (информационное сообщение), сама по себе, не является объектом авторского права (хотя может нарушать "соглашение об использовании сайта"). Таким образом, не стоит присылать письма содержащие угрозы либо требования, как не имеющие под собой реальных оснований.

Вот и всё!
Спасибо за внимание!

EN


On the site a lot of copyright photos, unfortunately, not possible to ask all the authors permission to all files indicated the author's name and a link to the official website (if known). I did this not because of the benefits, and because of the great love of beauty and art. I apologize in advance if you violated your interests.

All files are taken from public sources on the Internet, therefore, we do not know on what files are copyright, please do not swear. if you're against it, read below

If you are the copyright of any material, link (or links) which are available on this site and did not want to keep this information is disseminated by users without your consent, we will be happy to assist you by removing the appropriate links.

This requires that you have sent us a letter (electronically) which indicated to us the following information:


1. Documentary evidence of your rights to material protected by copyright:
- Scanned document to print, email, or e-mail from an official e-mail domain company owner, or other contact information that allows us to uniquely identify you as the owner of this material.


2. The text that you wish to place, accompanied by deleted data.
There you can specify where and under what conditions you can get information, links to which have been removed, as well as your contact information so that users can get from you all the needed information regarding this material.


3. Direct links to pages that contain references to data that must be removed.
Links should look like: https://www.example.com/

Thereafter, within 24 hours, we will remove you are interested in links from the site.

Our e-mail: rusamelua[dog]gmail.com

WARNING!

a) We reserve the right to publish on the site of any information sent to us by mail.

b) We have no control over the actions of users who can re-post links to information, which is the object of your copyright. Any information on the site, a place automatically, without any control from any party that meets the generally accepted world practice of placing information on the Internet. However, we are in any case, consider all your queries regarding the reference to information that violates your rights.

I used to translate translate.google.com

That's it!
Thank you for your attention!

home - მთავარი გვერდი