» » ვეფხისტყაოსანი

ქორწილი ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანისა დასასრული დედოფალმან მათ ცოლ-ქმართა თვითო ხელი ..

26-06-2013 0 სრულად

ფატმანისგან ნესტან-დარეჯანის ამბვის მბობა ამა ქალაქსა წესია: დღესა მას ნავროზობასა არცა ..

16-04-2013 0 სრულად

ფრიდონისაგან ნესტან-დარეჯანის ამბვის მბობა დღესა ერთსა მე და ფრიდონ ნადირობას გამოვედით, ..

14-02-2013 0 სრულად

წიგნი ტარიელისა საყვარელსა თანა პასუხად მივუწერე: "მზეო, შუქი შენი, შენგან მონაფენი, ..

06-02-2013 0 სრულად